Základní informace

AGRO -  družstvo Ostrovec bylo založeno na ustavující členské schůzi konané dne 25. 8. 1993.
Dne 30. 8. 1993 bylo AGRO – družstvo Ostrovec zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích - oddíl Dr, vložka 143. Družstvo je plátcem DPH.

Sídlo družstva: Dolní Ostrovec 100, Ostrovec, PSČ: 398 33

IČO družstva:  49050931

DIČ družstva: CZ49050931

Předmět podnikání:

AGRO - družstvo Ostrovec podniká zejména v oblasti zemědělství, dále pak v oblasti velkoobchodu a maloobchodu a dalších oborech podnikání, ke kterým má živnostenské oprávnění a koncesní listiny.

V oblasti zemědělství provozuje rostlinnou i živočišnou výrobu. Družstvo hospodaří samostatně v souladu se zákony, stanovami družstva a podle rozhodnutí orgánů družstva s majetkem svým, s majetkem svých členů, který mu byl svěřen, a s majetkem pronajatým/propachtovaným od jiných osob.

Statutární orgán:  
Statutárním orgánem družstva je představenstvo, které má pět členů. Za družstvo jedná navenek předseda, který také podepisuje veškeré písemnosti. V nepřítomnosti předsedy jedná a podepisuje místopředseda. Je-li však pro právní jednání předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy a jednoho dalšího člena představenstva.

Členy představenstva jsou:

        1. předseda představenstva: Oldřich Zájeda, Horní Ostrovec 15, 398 33 Ostrovec.

        2. místopředseda představenstva: Miroslav Vepřovský, Dolní Ostrovec 153, 398 33 Ostrovec,

        3. člen představenstva: Miroslav Štědronský, Dolní Ostrovec 54, 398 33 Ostrovec.  

Informace pro spotřebitele:

V případě, že by došlo při poskytování služeb nebo prodeji výrobků nebo zboží družstva ke sporu mezi družstvem a spotřebitelem (tedy zjednodušeně řečeno fyzickou osobou nepodnikatelem), má spotřebitel v souladu s ust. § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, oprávnění obrátit se za účelem mimosoudního vyřešení takového sporu na Českou obchodní inspekci (více informací na webových stránkách coi.cz).  

 

Kontakt

AGRO - družstvo Ostrovec
Dolní Ostrovec 100
398 33 Ostrovec

tel.: 382 289 188
mail: agro.ostrovec@seznam.cz

IČO: 49050931

Na mapě: http://www.mapy.cz/s/chHr